Om oss

Stiftinga sitt føremål er å forvalte eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilført ved skipinga, og å stå for eit langsiktig og stabilt eigarskap i Sparebanken Din. Stiftinga kan i tillegg plassere midlane på ein føremålstenleg og trygg måte ut frå omsynet til sikkerheit, risikospreiing, likviditet og avkastning.

Stiftinga kan disponere overskot og dele ut utbyttemidlar til allmennyttige føremål. Stiftinga skal i si utdeling av utbyttemidlar først og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen i Seljord Sparebank.

I si verksemd skal stiftinga gjennom sitt eigarskap i Sparebanken Din og vidareføring av sparebanktradisjonar sikre eit godt regionalt forankra sparebanktilbod i Øvre Telemark (Midtre og Vestre Telemark). Elles kan stiftinga stå for anna verksemd som kan sameinast med nemnde føremål og dei rammer som til ei kvar tid fylgjer av regelverket for sparebankstiftingar.

Morten Dyrud

Leder i stiftelesen

Stilling: Daglig leder
Arbeidsplass: Dyrud Elektro AS
Tlf: 95106333

Irina Telnes

Nestleder

Stilling: Advokatfullmektig
Arbeidsplass: Advokat Helge Aarnes
Tlf: 92486205

Sissel Aase Haugan

Styremedelm

Stilling: Assistent
Arbeidsplass: Åmotsdal barnehage
Tlf: 97529111

Jan Ove Hegni

Styremedelm

Stilling: Lærar
Arbeidsplass: Seljord ungdomsskule
Tlf: 90828977