Om oss

Stiftinga sitt føremål er å forvalte eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilført ved skipinga, og å stå for eit langsiktig og stabilt eigarskap i Sparebanken Din. Stiftinga kan i tillegg plassere midlane på ein føremålstenleg og trygg måte ut frå omsynet til sikkerheit, risikospreiing, likviditet og avkastning.

Stiftinga kan disponere overskot og dele ut utbyttemidlar til allmennyttige føremål. Stiftinga skal i si utdeling av utbyttemidlar først og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen i Seljord Sparebank.

I si verksemd skal stiftinga gjennom sitt eigarskap i Sparebanken Din og vidareføring av sparebanktradisjonar sikre eit godt regionalt forankra sparebanktilbod i Øvre Telemark (Midtre og Vestre Telemark). Elles kan stiftinga stå for anna verksemd som kan sameinast med nemnde føremål og dei rammer som til ei kvar tid fylgjer av regelverket for sparebankstiftingar.

Morten Dyrud

Leder i stiftelesen

Stilling: Daglig leder
Arbeidsplass: Dyrud Elektro AS
Tlf: 95106333

Olav Moen

Nestleiar

Stilling: Prosjektleiar
Arbeidsplass: Vest-Telemark Næringsbygg AS
Tlf: 48181755

Sissel Aase Haugan

Styremedlem

Stilling: Assistent
Arbeidsplass: Åmotsdal barnehage
Tlf: 97529111

Anette Groven

Styremedlem

Stilling: Tannlege
Arbeidsplass:
Tlf: 97101980